MONTÁŽNÍ POKYNY PANELŮ CZ-JW

1. Skladování a doprava panelů CZ-JW

Při dopravě a skladování poloprefabrikovaných panelů je nutno respektovat jejich podepření dle prováděcí dokumentace a dle technického popisu (v místě montážních závěsů). Panely lze montážně ukládat jen na dostatečně únosný povrch. Pro ochranu spodního líce panelů je nutno je prokládat příčnými prkny popřípadě hranoly. Při skladování panelů o délce do 4 m, postačují proklady ve vzdálenostech L/5 od okraje. Při delších prvcích je nutno vložit do středu další proklad. Při skladování více panelů na sobě je nutno umístit proklady přímo nad sebou. Při přepravě musí být panely zajištěny proti posunutí.

2. Montáž keramického stropu CZ-JW

Pro každou stropní desku je v prováděcí dokumentaci výkres skladby stropu. Panely CZ-JW se standardně nepodpírají. Stropní panely se ukládají na vodorovný, pevný a řádně očištěný okraj nosných stěn či průvlaků, do maltového lože nebo na asfaltové pásy (IPA, Bitagit atd.). Pokud nelze zajistit uvedené podmínky, lze uložit kraje panelu na montážní podpory. Skutečné uložení v konečném stavu se předpokládá 50–150 mm, dle způsobu uložení. Při nutnosti redukce skutečného uložení panelů je nutno v místech uložení vložit do panelů odpovídající smykovou výztuž a spojit armaturu panelu s armaturou věnce.

3. Beton a betonáž

Pro výrobu poloprefabrikovaných panelů je přípustný beton C20/25 ( starší označení B25) a vyšší pevnosti. Před betonáží je nutno z přesahové výztuže odstranit všechny nečistoty, zvláště pak úlomky betonu. Spáry mezi panely je nutno řádně zvlhčit. Betonáž věnce a stropu lze provádět až po řádném uložení panelů a případného vložení doplňkové výztuže. Betonáž musí probíhat kontinuálně po jednom dilatačním celku (žebra panelů a ztužující věnce) v souladu s ČSN. žebra panelů a ztužující věnce) v souladu s ČSN. Beton nutno během betonáže i po ní řádně ošetřovat až do nabytí minimálně 75 % zaručené pevnosti. Je nutné používat betonovou směs pouze z certifikovaných výroben.

4. Zatěžování stropní konstrukce

Plným užitným zatížením lze konstrukci zatěžovat minimálně po 28 dnech od jejího zabetonování. Konstrukce lze zatěžovat pouze do velikosti zatížení stanoveného ve statickém výpočtu.

5. Dodatek

Zabudovávat lze jen nepoškozené konstrukce. Výrobce systému poskytuje závazný montážní návod, ve kterém jsou definovány základní pravidla používání stropního systému. Systém vychází z obecných technických pravidel definovaných v soustavě státních norem.

6. Statický rozbor

Ze statického hlediska je stropní konstrukce jednosměrně pnutá. Nosným prvkem je především železobetonový trámek, který je při namáhání spřažen keramickou tvarovkou. Při namáhání smykem lze započítat do minimální šířky trámku šířky část svislých stěn tvarovky do maximální hodnoty 50 mm na trámek při minimální pevnosti tvarovky 20 MPa. Spáry mezi tvarovkami musí být probetonovány. V příčném směru je panel vyztužen R6 v každé třetí příčné spáře. O konkrétním použití panelu, resp. zesílení ocelové výztuže musí rozhodnout statik příslušného objektu.